´Ù¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´
ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡
à¢éÒÊÙèÃкº
"; $showjob = "** เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ** กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบสมาชิก | ดูประกาศตำแหน่งงานทั้งหมด "; }else{ $showjob = "ดูประกาศตำแหน่งงานทั้งหมด | ลงประกาศได้ที่นี่!"; $showmenuwb = "
´Ù¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´
µÑ駡ÃзÙéãËÁè
"; $sql="select * from member where usermem='$usermem'"; $db_query=$mysqli->query($sql); echo '
';
						  print_r($db_query);
						  echo '
'; //$result=mysqli_fetch_array($db_query); $result = mysqli_fetch_array($db_query); $idmember=$result[id]; $membername=$result[membername]; $user_mem=$result[usermem]; $pass_mem=$result[passmem]; $showmember = " สวัสดี,$membername
ข้อมูลส่วนตัว | รหัสผ่าน | ออกจากระบบ "; } ?> <? echo "$headerweb"; ?> "> ">
query($sql728_1); //$resultn = mysqli_fetch_array($db_query); $resultn = mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
query($sql728_2); $resultn = mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
query($sql728_3); $resultn = mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
query($sql2); $number=1; while($rs2=mysqli_fetch_array($result2)){ if(($number%1)=="0"){ $tr=""; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blank">
$topicshow_news"; ?>
query($strSQL); $Num_Rows = mysqli_num_rows($objQuery); $Per_Page = 8; // Per Page $Page = $_GET["Page"]; if(!$_GET["Page"]) { $Page=1; } $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page); if($Num_Rows<=$Per_Page) { $Num_Pages =1; } else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; } else { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; } $strSQL .=" order by id desc LIMIT 1 , $Per_Page"; $objQuery = $mysqli->query($strSQL); echo""; $intRows = 0; while($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>
query($sql2); $number=1; while($rs2=mysqli_fetch_array($result2)){ if(($number%1)=="0"){ $tr=""; }else{ $tr=""; } ?>
.html" target="_blank">
$topicshow_news"; ?>
query($strSQL); $Num_Rows = mysqli_num_rows($objQuery); $Per_Page = 8; // Per Page $Page = $_GET["Page"]; if(!$_GET["Page"]) { $Page=1; } $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page); if($Num_Rows<=$Per_Page) { $Num_Pages =1; } else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; } else { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; } $strSQL .=" order by id desc LIMIT 1 , $Per_Page"; $objQuery = $mysqli->query($strSQL); echo""; $intRows = 0; while($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>
"; ?>
query($sql728_8); $resultn = mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90"> $footerweb"; ?>
query("SELECT * FROM ball_channel WHERE tv_getdate = '$day' " ); foreach($result as $contentRow) { ?>

รวมลิงค์ดูบอล

วันที่ ทีมเหย้า เวลา ทีมเยือน ลิงค์