´Ù¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´
ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡
à¢éÒÊÙèÃкº
"; $showjob = "** เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ** กรุณา สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบสมาชิก | ดูประกาศตำแหน่งงานทั้งหมด "; }else{ $showjob = "ดูประกาศตำแหน่งงานทั้งหมด | ลงประกาศได้ที่นี่!"; $showmenuwb = "
´Ù¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´
µÑ駡ÃзÙéãËÁè
"; $sql="select * from member where usermem='$usermem'"; $db_query=$mysqli->query($sql); $result=mysqli_fetch_array($db_query); $idmember=$result[id]; $membername=$result[membername]; $user_mem=$result[usermem]; $pass_mem=$result[passmem]; $showmember = " สวัสดี,$membername
ข้อมูลส่วนตัว | รหัสผ่าน | ออกจากระบบ "; } ?> <? echo "$headerweb"; ?> "> ">
query($sql728_1); $resultn=mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
query($sql728_2); $resultn=mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90">
query($strSQL); $Num_Rows = mysqli_num_rows($objQuery); $Per_Page = 20; // Per Page $Page = $_GET["Page"]; if(!$_GET["Page"]) { $Page=1; } $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page); if($Num_Rows<=$Per_Page) { $Num_Pages =1; } else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; } else { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; } $strSQL .=" order by id desc LIMIT $Page_Start , $Per_Page"; $objQuery = $mysqli->query($strSQL); echo""; $intRows = 0; while($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; $dateregist = $objResult["dateregist"]; $read1 = $objResult["read1"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
.html" target="_blank">" width="148" height="111" border="0" class="myborder" />
$topic_gh"; ?>
ชม : query($select_type1); $num_rows_cs=mysqli_num_rows($query_select1); echo " $num_rows_cs"; ?>
"; if(($intRows)%4==0) { echo"
"; ?>

<< ย้อนกลับ "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) { echo " $i "; } else { echo " $i "; } } if($Page!=$Num_Pages) { echo " ถัดไป >> "; } ?>
query($sql300_1); $resultn=mysqli_fetch_array($db_query); $idb=$resultn[id]; $bannername=$resultn[bannername]; $owner=$resultn[owner]; $datetoset=$resultn[datetoset]; $datetoexpire=$resultn[datetoexpire]; $bannerfile=$resultn[bannerfile]; $bannertype=$resultn[bannertype]; $bannerurl=$resultn[bannerurl]; $bannerstxt=$resultn[bannerstxt]; $status=$resultn[status]; ?> "; }if ($bannertype == "img" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { echo ""; }else if ($bannertype == "img" and $bannerfile == "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt != "" and $status == "99999") { echo "$bannerstxt"; }else if ($bannertype == "fsh" and $bannerfile != "" and $bannerurl == "" and $bannerstxt == "" and $status == "99999") { ?> " /> " quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="250">
query($strSQL); $Num_Rows = mysqli_num_rows($objQuery); $Per_Page = 4; // Per Page $Page = $_GET["Page"]; if(!$_GET["Page"]) { $Page=1; } $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $Page_Start = (($Per_Page*$Page)-$Per_Page); if($Num_Rows<=$Per_Page) { $Num_Pages =1; } else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; } else { $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page)+1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; } $strSQL .=" order by read1 desc LIMIT $Page_Start , $Per_Page"; $objQuery = $mysqli->query($strSQL); echo""; $intRows = 0; while($objResult = mysqli_fetch_array($objQuery)) { $idg = $objResult["id"]; $topicg = $objResult["topic"]; $photog = $objResult["photo"]; $dateregist = $objResult["dateregist"]; $read1 = $objResult["read1"]; echo ""; } } echo"
"; $intRows++; ?>
"; if(($intRows)%2==0) { echo"
"; ?>
query($select_type); $num_rows=mysqli_num_rows($query_select); if($num_rows<1){ echo "

ไม่พบข้อมูลใด ๆ ในฐานข้อมูลค่ะ
"; }else{ $select="select * from news where cat = 'footballnews' order by id desc"; $q_ry = $mysqli->query($select); $num_rows=mysqli_num_rows($q_ry); $pagesize=6; $rt=$num_rows%$pagesize; if($rt!=0) { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize)+1; } else { $totalpage=floor($num_rows/$pagesize); $toppic_id=1; } if(empty($page)) { $page=1; } mysqli_free_result($q_ry); //$goto=($page-1)*$pagesize; $goto = 4; $sql_select_mem="Select * From news where cat = 'footballnews' order by read1 desc limit $goto,$pagesize"; $fect=$mysqli->query($sql_select_mem); if(!$fect) { ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้".mysql_error()); exit; } $bgcount=0; while($rows=mysqli_fetch_array($fect)) { $idnews =$rows['id']; $topic_news =$rows['topic']; $bgcount=$bgcount+1; $bgmod=$bgcount%2; if($bgmod==0){ $bgcolor="#EDE5CB"; }else{ $bgcolor="#CED2C2"; } $topic_shownews = mb_substr($topic_news,0,40,'UTF-8'); ?>
.html" target="_blank">